Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů společnosti Quintesence s.r.o. se sídlem Dýšinská 246, 109 00 Praha-Horní Měcholupy, IČO: 272 13 919, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104946. („Quintesence“ anebo „Správce“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů prováděných Správcem pro účely:
a) vyřízení dotazů, připomínek či návrhů na zlepšení služeb zaslaných prostřednictvím webového formuláře či sdělených prostřednictvím telefonického hovoru v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, Vaše přání či připomínka a dalších Vámi poskytnutých údajů a informací týkajících se zmíněného účelu zpracování;
b) registrace v souvislosti se zasíláním newsletteru a marketingových sdělení v rozsahu e-mail;
c) zvyšování kvality poskytovaných služeb shromážděných prostřednictvím telefonického hovoru;
d) dotazy či připomínky ohledně léčivých přípravků v sekci Veřejně přístupná odborná informační služba

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Quintesence zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Zpracování bez souhlasu: Poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené pod písm. b) je nezbytným předpokladem, a to v souvislosti s plněním služeb, příp. plněním právních povinností.
Zpracování údajů se souhlasem: Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené pod písm. a), c) a d) jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.
Pokud jste souhlasil s registrací a zasíláním newsletteru, udělil jste souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a promočních nabídek lze odvolat po obdržení každé jednotlivé zprávy a tato obchodní sdělení a marketingové nabídky Vám nebudou již po odvolání zasílány.

DOBA ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracovávané k vyřízení dotazů, připomínek či návrhů na zlepšení služeb jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení dotazu, připomínky či návrhu.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s registrací a zasíláním newsletteru jsou uchovávány po dobu, po kterou bude Správce vyvíjet svoji obchodní činnost, resp. do odvolání dobrovolně uděleného souhlasu.
Pro zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím telefonického hovoru jsou údaje zpracovávány po dobu 1 měsíce.

POUČENÍ O PRÁVECH
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Společnost Quintesence nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost Quintesence není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů. Velká část informací a promočních nabídek, publikovaných na těchto stránkách má omezenou dobu platnosti a v některých případech se vztahují pouze na konkrétní produkt.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.quintesence.cz.
Pro další informace o zpracování údajů společností Quintesence prosím napište na email: info@quintesence.cz